SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > Věda a výzkum > Výzkumné úkoly

Výzkumné úkoly


2018

Pro kalendářní rok 2018 se ustanovují tyto základní projekty Výzkumného a poradenského centra SVŠE Znojmo s.r.o.:

a)  VGS 2018K01 Analýza vztahů a vazeb mezi podniky, zákazníky, veřejnou správou a občany (Rozhodování podniků, zákazníků, samosprávy a dalších subjektů).

b) VGS 2018K02 Finanční a účetní studie v teorii i praxi současné ekonomiky.

c) VGS 2018K03 Analýza rozhodovacího procesu subjektů veřejného a soukromého sektoru ČR.

 

2017

Pro kalendářní rok 2017 se ustanovují tyto základní projekty Výzkumného a poradenského centra SVŠE Znojmo s.r.o.:

a)  VGS 2017K01 Analýza vztahů a vazeb mezi podniky, zákazníky, veřejnou správou a občany (Rozhodování podniků, zákazníků, samosprávy a dalších subjektů).

b) VGS 2017K02 Finanční a účetní studie v teorii i praxi současné ekonomiky.

c) VGS 2017K03 Analýza rozhodovacího procesu subjektů veřejného a soukromého sektoru ČR.

2016

Pro kalendářní rok 2016 se ustanovují tyto základní projekty Výzkumného a poradenského centra SVŠE Znojmo s.r.o.:

a) VGS 2016K01 Analýza vztahů a vazeb mezi podniky, zákazníky, veřejnou správou a občany,

b) VGS 2016K02 Finanční a účetní studie v teorii i praxi současné ekonomiky,

c) VGS 2016K03 Analýza rozhodovacího procesu subjektů veřejného a soukromého sektoru ČR při podávání Žádosti o čerpání prostředků EU.

2015

Pro kalendářní rok 2015 se ustanovují tyto základní projekty Výzkumného a poradenského centra SVŠE Znojmo s.r.o.:

a) VGS 2015K01 Analýza vztahů a vazeb mezi podniky, zákazníky, veřejnou správou a občany,

b) VGS 2015K02 Finanční a účetní studie v teorii i praxi současné ekonomiky,

c) VGS 2015K03 Analýza rozhodovacího procesu subjektů veřejného a soukromého sektoru ČR při podávání Žádosti o čerpání prostředků EU.

2014


Základní projekty Výzkumného a poradenského centra SVŠE Znojmo s.r.o.: 
a) VGS 2014K01 Analýza vztahů a vazeb mezi podniky, zákazníky, veřejnou správou a občany  (Rozhodování podniků, zákazníků, samosprávy a dalších subjektů), 
b) VGS 2014K02 Finanční a účetní studie v teorii i praxi současné ekonomiky
 

 2013


Základní projekty Výzkumného a poradenského centra SVŠE Znojmo s.r.o.: 
a) VGS 2013K01 Analýza vztahů a vazeb mezi podniky, zákazníky, veřejnou  
b) VGS 2013K02 Finanční a účetní studie a jejich praktické aplikace 
 

Projekt: Bank Austria - Czech Republic

Anotace:
Soukromá vysoká škola ekonomická se podílela na realizaci mezinárodního projektu pro Bank Austria ve spolupráci s IMC FH Krems. Projekt se zaměřil na analýzu potřeb českých a slovenských zaměstnanců skupiny UniCredit a jeho cílem bylo zjištění, jaké jsou představy a požadavky zaměstnanců během rekreace a zda rekreační objekty patřící pod UniCredit odpovídají požadavkům českých a slovenských zaměstnanců.
 
Úkolem SVŠE bylo především zajištění dotazníků ve dvou jazykových variantách, jejich pretest, překlady odpovědí respondentů a sekundární výzkum z oblasti rekreačních zvyklostí v Česku a na Slovensku. Respondentů se zúčastnilo více než 750 .
 
Na projektu se podíleli především: PhDr. Júlia Nielsen, Jana Paculová a Ing. Martin Přibyl, Ph.D.
 
  

 2012


Projekt: Hodnocení spokojenosti s dosavadní prací radnice

Anotace:
Projekt Hodnocení spokojenosti s dosavadní prací radnice byl realizován na základě zadání od radnice města Znojma. Cílovou skupinou byli obyvatelé města Znojma a jeho příměstských částí, dotazování probíhalo s cílem zjistit, zda kroky, které radnice podnikla za dobu svého působení, jsou v souladu s očekáváním obyvatel. Výsledky projektu slouží radnici jako podklad pro další činnost
 
 
 

Projekt: Hodnocení kvality života ve Znojmě

Anotace:
Projekt Hodnocení kvality života ve Znojmě patří k řadě projektů realizovaných pro město Znojmo. Cílem projektu bylo zjistit, jak vidí obyvatelé možnosti města pro jeho budoucí rozvoj (v rámci cestovního ruchu, infrastruktury, vytváření příznivějších podmínek pro obyvatele). Výstupy projektu byly předloženy vedení města Znojma pro strategické další rozhodování.
 

Projekt: Společenská odpovědnost a uplatňování etických principů v činnosti městského úřadu Znojmo

Anotace:
Projekt se bude snažit zhodnotit zhodnotit dodržování společenské odpovědnosti a etických principů městského úřadu Znojmo a vnímání těchto otázek zaměstnanci a občany města.
 
 

 2011


Projekt: Analýza restauračních a stravovacích zařízení ve městě Znojmě

Anotace:
Hlavním cílem této práce bylo získání aktuálních informací o nabídce stravovacích služeb v katastru města Znojma. Analýza stravovacích zařízení zahrnuje na prvním místě získání potřebných informací o všech subjektech, které nabízejí možnosti stavování ve městě. Dalším cílem byla sumarizace nabídky jejich služeb a možností, které nabízejí potenciálním zákazníkům či konkrétním segmentům zákazníků.
 
Realizátoři:
PLHOŇOVÁ, Věra; VESELÁ, Jitka. ANALÝZA RESTAURAČNÍCH A STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ VE MĚSTĚ ZNOJMĚ. Znojmo, 2012. 62 s. ISBN 978-80-87314-21-0. Studie.
 
 

 2010


Projekt: Analýza ubytovacích kapacit ve Znojmě a okolí s ohledem na rozvoj cestovního ruchu

Anotace:
Projekt vznikl ve spolupráci s radnicí města Znojmo. Jeho hlavním cílem bylo získat aktuální informace o nabídce ubytovacích služeb v katastru města Znojma, popř. přilehlých lokalitách. Dále sledoval služby nabízené jednotlivými zařízeními, jejich kvalitu, kapacity jednotlivých zařízení a jejich ceny. Výsledky bylo mono použít pro prezentaci možností cestovního ruchu ve městě a lepší orientaci turistů ve sledovaném regionu.
 
Realizátoři: PLHOŇOVÁ, Věra. ANALÝZA UBYTOVACÍCH KAPACIT VE ZNOJMĚ A OKOLÍ S OHLEDEM NA ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU. Znojmo, 2010. 97 s. Studie. 
 
 
 

Další projekty řešené v letech 2010 a 2011


Vnitřní grantová agentura SVŠE za finanční podpory města Znojma – projekty:

 • „Životní podmínky ve Znojmě ve srovnání s Českým Krumlovem“
 • „Využití tenisových kurtů v Leskách“
 • „Sociologický průzkum pocitu bezpečí občanů města Znojma 2010“
 • „Systematizace ubytovacích kapacit, analýza jejich slabých a silných stránek v souvislosti s konáním významných kulturních a sportovních událostí nebo podnikatelským prostředním ve Znojmě a okolí“
 • OP VK, Individuální projekt národní (IPn) – projekt „Efektivní instituce – Systémová podpora efektivního řízení institucí terciárního vzdělávání a výzkumných a vývojových organizací“ (EFIN)
 • CEI UniNet – projekt č. 1005-003.09 “Central European Business” (více informací o projektu, partnerech a programu naleznete na: http://www.fem.uniag.sk/Elena.Horska/ceb2.html)
 • program Erasmus (více na http://www.svse.cz/mezinarodni_vztahy-erasmus)
 • OP VK, oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě – projekt „Most k partnerství – VŠP Jihlava tvoří síť“
  

Podané projekty


 2011

 •  OP VK, oblast podpory 2. 2 Vysokoškolské vzdělávání – projekt „Zkvalitňování nabídky studia na SVŠE prostřednictvím inovace studijního programu a zapojení externích odborníků"
 • International Visegrad Fund - projekt "International Conference Trends and Best Practices in Public and Non-profit Marketing”
 • OP VK, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání - projekt "Zvýšení konkurenceschopnosti v oblasti účetnictví a daní prostřednictvím rozšíření nabídky dalšího vzdělávání"
 • OP VK, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení - projekt "Inovací pedagogického procesu ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků jihomoravských středních škol s ekonomickým zaměřením"
 

2010

 •  International Visegrad Fund, The Standard Grants Program – projekt „The partnership for local development“
 • Grantová agentura ČR, postdoktorský grant – projekt „Návrh a aplikace nástrojů pro komparaci lokalit logistických objektů“
 • OP VK, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení – projekt „Jazykové vzdělávání se zaměřením na ekonomii“
 • ERASMUS – žádost o Extended Erasmus University Charter
 • OP VK, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání – projekt „Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v oblasti účetnictví a daní pro zvýšení konkurenceschopnosti“
 • přihláška do OP VK, Individuální projekt národní (IPn) – projekt „Efektivní instituce – Systémová podpora efektivního řízení institucí terciárního vzdělávání a výzkumných a vývojových organizací“ (EFIN)
 • Návštěvníci města Znojma v letní sezóně 2009
 • Hodnocení životních podmínek ve Znojmě
 

2009

 • OP VK, oblast podpory 3. 2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji – projekt „Rozvoj komunikačních dovedností včetně znalosti cizích jazyků u pracovníků v oblasti služeb a cestovního ruchu“
 • Projekt pro Městský úřad Znojmo - „Bezpečnost ve Znojmě“

 

2008

 • Projekt pro Městský úřad Znojmo - „Městská zeleň ve Znojmě“

 

2007

 • Projekt pro Městský úřad Znojmo - „Image Znojmo“
 • Projekt pro Městský úřad Znojmo - „Regenerace Horního náměstí“

 

2006

 • Projekt pro Městský úřad Znojmo - „Hodnocení dalších možností rozvoje cestovního ruchu ve Znojmě“
 • Projekt pro Městský úřad Znojmo - „Bezpečnost ve Znojmě“
 
 
SVŠE je partnerem projektu Vysoké školy polytechnické Jihlava „Most k partnerství – VŠP Jihlava tvoří síť“ (reg. číslo projektu  CZ.1.07/2.4.00/12.0115). Cílem projektu je posílení vztahů mezi Vysokou školou polytechnickou Jihlava a partnery projektu za účelem kvalitnějšího přenosu poznatků a praktické spolupráce mezi institucemi terciálního vzdělávání a aplikační sférou. Časový harmonogram projektu je leden 2010 až prosinec 2012. V rámci projektu je pořádána řada zajímavých seminářů s odborníky z praxe, bližší informace naleznete na https://most.vspj.cz/.
 
 
Od samého začátku své existence věnuje katedra marketingu a managementu mimořádnou pozornost tvůrčím a výzkumným činnostem. Lze je rozdělit do následujících tří oblastí:
Hlavním zadavatelem vlastních marketingových a sociologických výzkumů SVŠE Znojmo je Městský úřad Znojmo. Na všech výzkumech se aktivně podílejí sami studenti. Realizace těchto výzkumů je praktickou součástí výuky, zejména předmětů marketingový a sociologický výzkum. Výsledky a zkušenosti získané z těchto výzkumů využívají mnozí studenti při zpracování svých vlastních seminárních a bakalářských prací. Například v dubnu 2010 získala pětice studentů SVŠE ( Tamara Benešovská, Eva Chytková, Jaroslav Křišťál, Martin Matúš a Michaela Tunková) s výzkumem letních návštěvníků Znojma na mezinárodní studentské konferenci Študentská vedecká aktivita na Ekonomické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici první místo. Obvyklými výstupy těchto výzkumů jsou závěrečná zpráva pro Městský úřad Znojmo, ale také publikace především v místních sdělovacích prostředcích, ve sbornících z mezinárodních vědeckých konferencí, v učebnicích a knihách.
Do výzkumné činnosti katedry patří od roku 2007 rovněž pravidelně každoročně realizované výzkumy pro interní potřeby školy. Například Maturantů středních škol (2007) a zejména longitudinální výzkum vlastních studentů PFS i KFS pod názvem Image SVŠE Znojmo (2008, 2009 a 2010 včetně meziročních srovnání). Tyto interní výzkumy poskytují vedení školy důležité poznatky o vnímání školy mezi veřejností, o spokojenosti studentů i náměty pro zlepšení další činnosti. I tímto způsobem se studenti podílejí na řízení školy.
Protože požadavků praxe na výzkumnou a odbornou pomoc přibývá, zejména ze strany Městského úřadu Znojmo, ale rovněž od místních podnikatelů i neziskových organizací, vzniklo na SVŠE specializované samostatné Výzkumné a poradenské centrum (VPC). Do jeho činnosti se pod vedením zkušených pedagogů zapojují také sami studenti. Získávají tak další potřebné praktické zkušenosti, které mohou využít i pro psaní svých závěrečných prací.
 

 


Aktuálně na SVŠE