SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > Studijní středisko Praha

Studijní středisko Praha


Studijní středisko uskutečňuje akreditovaný studijní program Účetnictví a finanční řízení podniku bakalářského typu, a to jak v prezenční, tak v kombinované formě. Délka studia je 3 roky a po složení státní závěrečné zkoušky a úspěšné obhajobě bakalářské práce získává absolvent diplom a titul bakaláře (Bc.), a také možnost dalšího studia v navazujících magisterských programech na jiných vysokých školách.

Stavba studijního plánu a jednotlivých předmětů je taková, že student průběžně po celou dobu studia získává poznatky z českého a mezinárodního finančního účetnictví a výkaznictví, a zároveň i z manažerského účetnictví, finančního řízení podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, financí kapitálového trhu, rozpočtové sféry a soustavy daní.

Studenti také získají během šesti semestrů potřebné znalosti a dovednosti z finanční matematiky, statistiky, vybraných právních odvětví a užití PC a informačních technologií v účetní praxi. Studium tak připravuje absolventy pro pracovní pozice, ve kterých se očekává schopnost zpracovávat účetnictví až do účetní závěrky, schopnost řešit daňovou problematiku a znalost problematiky manažerského účetnictví.

Součástí je též knihovna, kde si studenti mohou najít dostatek podkladů v podobě učebnic i odborné literatury ke svému studiu.

Studijní program

STUDIJNÍ PROGRAM FORMA STUDIA DOBA STUDIA/ TITUL
Účetnictví a finanční řízení podniku prezenční, kombinovaná 3 roky, Bc.

Přihláška ke studiu.

Kombinovaná forma studia

Přímá část výuky u kombinované formy je realizována formou víkendového soustředění, která probíhají vždy v pátek a v sobotu. V průběhu jednoho semestru je zařazeno zpravidla 7 těchto soustředění. Těžiště studia spočívá v samostatné práci studentů s využitím distančních studijních opor poskytnutých školou, předepsané literatury a dalších informačních zdrojů. Kontakt mezi studenty a pedagogy probíhá vedle přímé výuky také prostřednictvím internetu a dalších komunikačních médií.

Celoživotní vzdělání

Studium vybraných předmětů. Studium trvá jeden semestr, probíhá kombinovanou formou, a to o víkendech.

Finanční podmínky studia

Kontakt

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
Studijní středisko Praha (v budově VŠMVV Praha), U Santošky 17, Praha 5

Tel. +420 739 300 851

E-mail: mudrikova.dana@svse.cz

Korespondenční adresa

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, Loucká 656/21, 669 02 Znojmo
 

Imatrikulace nových studentů pražské pobočky SVŠE


Zahájení nového školního roku


Setkání absolventůAktuálně na SVŠE