SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo

Poslání


Výzkumné a poradenské centrum SVŠE (dále VPC) má za cíl rozvíjet spolupráci mezi SVŠE, jejími akademickými pracovníky a studenty SVŠE a odbornou veřejností, samosprávou a podnikatelskou sférou nejen ve znojemském regionu.


Činnost VPC je možno rozdělit do následujících oblastí


  • monitoring grantových příležitostí pro financování především výzkumných a vzdělávacích aktivit školy a jejích partnerů,
  • poradenství při tvorbě projektů a žádostí o finanční podporu (nejen katedrám SVŠE, ale také externím subjektům),
  • zprostředkování odborné pomoci a konzultací při řešení problému podnikatelů a neziskového sektoru, především s využitím potenciálu pedagogů SVŠE,
  • realizace výzkumných projektů pro externí zadavatele (průzkumy názorů, ověření kvality poskytovaných služeb – tzv. mystery shopping, řízené rozhovory a další),
  • využití tvůrčího potenciálu studentů SVŠE při řešení konkrétních úkolů podnikatelů (např. tvorba nízkonákladové propagační kampaně s přesným zacílením, návrh designu webových stránek, tvorba balíčků v cestovním ruchu a další).
 


Aktuálně na SVŠE