SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > O škole > Úřední deska > Epidemie Koronaviru > Usnesení vlády č. 1022 ze dne 12. října 2020

Usnesení vlády č. 1022 ze dne 12. října 2020


Usnesení vlády č. 1022 ze dne 12. října 2020. Na základě tohoto usnesení se mj. omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod

1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů, a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách,

2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a studentů, kteří se účastní klinické a praktické výuky nebo praxe podle bodu 1.

Na základě včerejšího jednání vlády byla též přijata opatření ukládající pracovní povinnosti studentům určitých studijních programů podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon. Tato usnesení včetně souvisejícího výkladu budou zaslána specificky vedení vysokých škol i fakult, kterých se přímo dotýkají. Více zde https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-12--rijna-2020-184108/. Všechna usnesení, doprovodné materiály a další informace budeme postupně zveřejňovat na našich stránkách https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/faq-pandemie


Aktuálně na SVŠE