SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > Studijní obory > Bakalářské studium > Účetnictví a finanční řízení podniku 1. ročník AR 2020/ 2021

Účetnictví a finanční řízení podniku 1. ročník AR 2020/ 2021


Účetnictví a finanční řízení podniku

Akreditovaný studijní program Účetnictví a finanční řízení podniku (Rozhodnutí NAU-587/2018-13) je koncipován garantkou doc. Ing. Hanou Březinovou, CSc. tak, aby odpovídal stále rostoucímu významu účetnictví a financí jak v rámci podniku a státu, tak i v rámci státní správy, ale i mezinárodní ekonomiky. Cílem studijního programu je nabídnout výuku předmětů, které kromě obecně ekonomické problematiky pokrývají oblast účetnictví a financí.

Účetnictví je jednou z nejvýznamnějších technik managementu na všech úrovních, ve všech formách vlastnictví a druzích činnosti. V takto zaměřeném studijním programu získává absolvent poznatky z teorie účetnictví, z národní a mezinárodní praxe finančního účetnictví a účetního výkaznictví, ale také z nákladového a manažerského účetnictví, finanční analýzy a finančního řízení podnikatelských i nepodnikatelských subjektů. Studijní plán je koncipován tak, aby student mohl pracovat na různých pozicích v obchodních korporacích, v bankách, ve státní správě (finanční úřady, úřady práce, orgány samosprávy) jako účetní, metodik účetnictví, asistent auditora, kontrolor nejen v České republice, ale také v zemích Evropské unie. Studenti v rámci studia mají jeden semestr odborné praxe v podnicích nebo jiných institucích, kde nabývají praktické návyky a poznatky ze studijního programu. Studenti mohou v rámci studia nebo po jeho skončení ve spolupráci s Institutem certifikace účetních a. s. získat při splnění podmínek diplom „Certifikovaný účetní“, který je uznáván ve většině zemí Evropy. V průběhu studia mají studenti možnost pracovat v Účetním centru SVŠE. Titul bc. v tomto studijním programu je pro studenta dostatečný k tomu pracovat jako asistent auditora a absolvovat požadované auditorské zkoušky KAČR. Některé zkoušky na vysoké škole jsou KAČR akceptovány.

Absolvent je schopen zcela samostatně pracovat jako účetní v účetních jednotkách střední velikosti nebo samostatně vést dílčí účetní agendu velkých organizací. V odborných znalostech lze zejména deklarovat orientaci v systému účetních jednotek a s tím souvisejících povinností vést účetnictví podle českých účetních pravidel nebo mezinárodních účetních standardů. Zároveň je absolvent schopen vymezit obsah a rozsah účetních závěrek příslušných účetních jednotek a systém vedení účetnictví včetně vhodného výběru účetních principů, účetních metod a postupů účtování. Absolvent v rámci odborných dovedností ovládá zpracování běžných účetních případů až do úrovně účetní závěrky včetně řešení běžné daňové problematiky. Umí aplikovat metody kalkulace, rozpočetnictví a dokáže uplatnit požadované metody nákladového, resp. manažerského účetnictví. Zvládá základní finanční plánování, dokáže identifikovat a řídit rizika v podniku, zvládá i složitější postupy finanční analýzy, vyhodnocení získaných ukazatelů, zvládá základní finanční řízení a používání dalších ekonomických nástrojů. Absolvent je schopen v rámci obecných způsobilostí rozpoznat podnikovou strukturu a umístění účetních a finančních pracovišť do této hierarchie, jednat s manažery, zaměstnanci, s klienty, finančními orgány, finančními úřady, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, odběrateli, dodavateli a dalšími subjekty.

Po absolvování základního penza znalostí má student možnost v prezenční i kombinované formě studia v Praze i ve Znojmě orientovat se na následující zaměření akreditovaného studijního programu a věnovat se detailněji vymezeným informacím:

Účetní a daňový profesionál

Zaměření ÚČETNÍ A DAŇOVÝ PROFESIONÁL umožní studentovi více se věnovat vlastní technice vedení účetnictví, zaměřit se na metodiku účetnictví a samostatně navrhovat vhodné postupy účtování zásadních hospodářských operací v souvislosti se vznikem obchodních korporací, jejich obchodního nebo výrobního procesu, nabývání a zcizování majetku včetně podílů společníků, dobrovolné nebo nucené zrušení obchodní korporace. Student dokáže využit všechny účetní metody tak, aby účetní závěrka podávala věrný a poctivý obraz o činnosti účetní jednotky. Dokáže také provést daňovou analýzu a optimalizovat daňové povinnosti fyzických i právnických osob. Absolventi této profese jsou velmi žádáni na trhu práce, jsou oporou vedení podnikatelských i nepodnikatelských subjektů.

 

Zaměření Volitelný předmět/ povinný předmět
Vedení účetnictví ve vazbě na IT systémy Využití počítačů v účetnictví
Metodika účetnictví Účetní a daňová specifika s.r.o.
Účetní analýza Finanční účetnictví II
Daňová analýza a optimalizace daní Aplikace daňové soustavy v praxi

Auditing

Zaměření AUDITING umožní studentovi více se věnovat malým, středním a velkým účetním jednotkám, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Student se seznámí s vlastní podstatou auditu, základními pravidly, jimiž se auditor řídí, pochopí povinné etapy auditu, bude seznámen s auditorskými postupy, zejména s plánováním auditu, auditorským rizikem a jeho vyhodnocením, povinností dokumentování auditorských prací. Bude rozumět zprávě auditora včetně formulace výroků auditora. Absolvent bakalářského studijního programu má možnost plynule přejít na přípravu k auditorským zkouškám na KAČR, kdy mu mohou být uznány některé předměty. Má také možnost pokračovat v magisterském studiu, kdy prohloubí svoje znalosti v daném zaměření, ale i v dalších specifikách studijního programu zaměřeného na účetnictví a finance. Absolvent je schopen připravovat v podnicích podklady pro auditory ověřující jejich účetní závěrky.

 

Zaměření Volitelný předmět/ povinný předmět
Mezinárodní auditorské standardy, standardy ISA a řízení kvality Finanční účetnictví II
Plánování auditu Audit účetní závěrky
Auditorské riziko, jeho stanovení, vyhodnocení rizik Auditorské postupy
Dokumentování auditorských prací, zpráva auditora, výrok auditora. Řízení rizik a vnitřní audit
Testy, auditorské postupy, odhady  

Finanční controlling

Zaměření CONTROLLING umožní studentovi se velmi dobře orientovat v účetních a finančních informacích a být tak významnou oporou vlastníků obchodních korporací nebo vedení neziskových subjektů. Finanční controlling je podsystém řízení každé obchodní korporace. Úkolem controllera je nejen podporovat řízení podniku informacemi, ale také koordinovat a orientovat se v plánování a kontrole a nastavit systém pravidel, které napomáhají dosažení podnikových cílů. Absolvent tohoto studijního zaměření má značné uplatnění na trhu práce, jeho znalosti jsou vysoce hodnoceny nejen po odborné, ale i po finanční stránce.

 

Zaměření Volitelný předmět/ povinný předmět
Podpora řízení podniku informacemi Finanční účetnictví II – účetní závěrka
Koordinace a orientace na plánování a kontrolu Základy IFRS
Systém pravidel napomáhající dosažení podnikových cílů Aplikace daňové soustavy v praxi

Finanční a účetní systém veřejného sektoru

Zaměření FINANČNÍ A ÚČETNÍ SYSTÉM VEŘEJNÉHO SEKTORU orientuje studenta v rozsáhlé oblasti veřejného sektoru, do kterého patří zejména organizační složky státu, územně samosprávné celky včetně měst a obcí, příspěvkové organizace. Jedná se o subjekty napojené na toky peněz ze státního rozpočtu a dalších veřejných rozpočtů. Student se seznámí s účetními systémy používanými v ČR, ale i ve světě. Dokáže aplikovat daňový systém v rámci veřejného sektoru. Absolvent je velmi žádaným odborníkem, který může nejen působit jako účetní, metodik účetnictví, může pracovat na finančním úřadě, na jakékoliv pozici ve veřejném sektoru, protože se vyzná v tocích peněžních prostředků, v systému financování, v jeho zobrazování v účetnictví, jeho kontrole, ale také v řízení této náročné oblasti.

 

Zaměření Volitelný předmět/ povinný předmět
Klasifikace subjektů a jejich specifika Rozpočtová pravidla
Systém financování Veřejné finance
Účetní systémy v České republice Účetnictví veřejného sektoru
Aplikace přímých a nepřímých daní Daně ve veřejném sektoru
Mezinárodní účetní standardy ve veřejném sektoru Účetnictví veřejného sektoru

Aktuálně na SVŠE